Zaznacz stronę

Regulamin

1. Informacje. 

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PolCart Krzysztof Sitkowski na rzecz Użytkowników. Usługi polegają na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie CoTrzeba.pl oraz komunikowania się między sobą. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu CoTrzeba.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, które posiada przeglądarkę internetową w aktualnie najnowszej wersji. 

2. Definicje użytych w Regulaminie terminów. 

Operator — PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA), prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do CEIDG pod numerem NIP: 5422828652 REGON: 200825786 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: pomoc@cotrzeba.pl 
Serwis CoTrzeba.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą CoTrzeba.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający umieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej https://cotrzeba.pl 
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, chęci zakupu, promocji firmy, bądź zamieszczenia zlecenia transportowego itd., zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w tym Regulaminie. 
Towar — rzecz, usługa lub prawo własności intelektualnej itp. które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem. 
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie. 
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu w której Użytkownik może dokonywać określonych działań. Identyfikowanie użytkownika odbywa się za pomocą nazwy i adresu e-mail podanego dobrowolnie. 
Limit – liczba Ogłoszeń przysługująca w ramach wybranego pakietu Ogłoszenia.  
Pakiet Ogłoszeń – Darmowe i płatne Ogłoszenia nabywane przez Użytkownika.
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu CoTrzeba.pl 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu. 

Ogłoszenie zamieszcza Użytkownik, który sam ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Zamieszczone Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich pełnoletnich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości do Ogłoszenia lub Konta. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w jest darmowa, bądź płatna w przypadku wybrania oferty premium poza okresami promocyjnymi. W przypadku konieczności opłaty Użytkownik zostanie powiadomiony o cenach w cenniki ofert, a żadne z dodanych za darmo ogłoszeń nie będą podlegały opłatom po okresie zakończenia promocji. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści Ogłoszenia (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Treść Ogłoszenia powinna w bezpośredni sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest darmowa i służy pozyskaniu większej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi zasadami i polityką prywatności Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie CoTrzeba.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci. 

4. Ogłoszenia – Konto. 

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji tego Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta. Na podany przez Użytkownika e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w tym Regulaminie. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba posiadająca prawo do działania w takim zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik może zarejestrować i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Niewskazane jest używanie tymczasowych adresów email do tworzenia Konta. Oferowanie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, lecz Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć Konto i rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@cotrzeba.pl Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

5. Umieszczanie i edycja Ogłoszeń. 

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie CoTrzeba.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu CoTrzeba.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe *) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia poprzez moderatora serwisu. Aktywacja Ogłoszenia płatnego wymaga dodatkowo dokonania płatności (w pełnej należnej kwocie). Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji przez moderatora i trwa jeden miesiąc w przypadku premium, 3 miesiące dla darmowych ogłoszeń, 1 rok dla katalogu firm i 3 tygodni dla zleceń transportowych. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych w Pakiecie Ogłoszeń na stronie Serwisu. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim. Adres e-mail, numer telefonu, link YouTube, fanpage lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (dostępne na stronie edycji ogłoszeń),lub usunąć Ogłoszenie. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji. 

6. Zasady odpowiedzialności. 

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie CoTrzeba.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, które nie dotyczą branży motoryzacyjnej, lub usług z nią związanych, oraz naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane: Napojów alkoholowych, papierosów i wyrobów tytoniowych. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych, suplementów diety i żywności. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko. Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa. Bankowych kart przedpłaconych. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania. Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy. Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad. Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż „czasu poświęconego” na tworzenie konta/postaci etc.. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami. Danych osobowych. Usług e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej. Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS. Zarejestrowanych karty SIM. Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów. Ogłoszeń o pracę wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc. Lub stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych. 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, szczególnie gdy zawiera treści: 

  • powszechnie uznane za obraźliwe, 
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, 
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, 
  • wprowadzające w błąd. 

Operator nie odpowiada za: 

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, 
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, 
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, 
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, 
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa we wcześniejszej części tego Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera. 

Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli pojawiło się podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu CoTrzeba.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z CoTrzeba.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika. 

7. Postępowanie reklamacyjne. 

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@cotrzeba.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: PolCart Krzysztof Sitkowski Polska Białystok 15-806, Dziesięciny 1/37 z dopiskiem „reklamacja CoTrzeba.pl”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. 

8. Płatności. 

Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów: 
poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. PayPal – płatność internetowa kartą płatniczą. 

9. Postanowienia końcowe. 

Regulamin dostępny jest w Serwisie CoTrzeba.pl. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu CoTrzeba.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu CoTrzeba.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu CoTrzeba.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@cotrzeba.pl 

10. Załączniki stanowiące integralną część regulaminu. 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
Polityka prywatności